رابطه گروه خونی با شخصیت افراد:

 

           گروه خونی O               گروه خونیA                گروه خونیB                گروه خونی AB

 

روابط   نمی تواند افراد خام را        بدبین ،حساس،متغیر              دستورات را تحمل نمی کند     رومانتیک وتجمل گرا

                     تحمل کند

           دارای ایده های بزرگ          مردد در تصمیم گیری               منعطف                                     تجزیه گر عالی

                       و گستاخانه

                   روشنگر                            سیاه یا سفید کردن امور           سریع تصمیم می گیرد               بینهایت فعال و عملگرا

                                                                 منطق فازی

 

رفتار       خوشبین و صادق           تمایل به مقررات اجتماعی           بی توجه به مقررات                   انتقاد پذیر

اخلاق                                     و استانداردها

سلوک      

                                                                               علاقمند به جستجوهای           وقت نشناس

                                                                                                                     علمی و عملی

 

                     مقاوم،صبور و امیدوار    صبوردر کارهای یدی و             به مرور موضوعات                 تلاش میکند سخت کار

                      در راه هدف                     تکراری                                     برایش جذاب می شود                 می کند

بردباری     به راحتی شغل عوض        تغییر را به سادگی                   بی حوصله بنظر                       گاهی شلخته

صبر         می کند                     تحمل نمی کند                   می رسد

                                                             چیزی خیلی سرگرمش               متنفر از کارهای تکراری    

                                                                 نمی کند

 

                     خوشبین نسبت به               بشدت متاثر و ناراحت             موضوعات جدید را سخت             تجمل گرا نسبت به

آینده و     گذشته و تاسف                   گذشته                                       فراموش می کند اما                       گذشته

گذشته را   آن را نمی خورد                                                                   گذشته را به راحتی

چگونه       خواستار استحکام         بدبین به آینده                                                        حال برایش

می بیند     مالی برای آینده                                                                                     مهمتر است

 

 

                   اغلب آرام و محکم            می تواند در خشم خود               گویا و بیانگر                                تجمل گرا

                     است                                   را خونسرد نشان دهد

چگونگی   حساس راجع به           کم طاقت                         خونسرد و شیئی گرا         اغلب خونسردو منظم

اظهار         صدق و خلوص                                                                                است اما در برخوردبا

هیجانات                                                                                                   مشکل غیر قابل حل      

                                                                                                                                                                  ناگهان به هم می ریزد

             گرفتن صریح عقیده           خیلی طول می کشد تا به             روحیه طنز لیکن                   براحتی تحت تاثیر جو

                     و مشورت دیگران           دلهائی که می شکند التیام               خجالتی                                     قرار می گیرد

                                                                 بخشد

      

                  بعضی وقتها با توجه به         حرفه ای                                 خلاق و صاحب                         می تواند از یک میدان

                   هدفی که دارد خیلی                                                               ایده های نو                              وسیع کاری پشتیبانی

                   متمرکز می شود                                                                                                                       کند

چگونگی   تنوع را دوست دارد         در هر زمان فقط به            نمی تواند بین بازی             شدیدا سخت کوش

کارکرد                                     یک چیز می پردازد                 و کار فرق بگذارد

                   می تواند از جزئیات             کم گذشت و بی اغماض           از دستور شنیدن                        زود فهم

                     اغماض کند                                                                         بیزار است

                                                                 احساس مسئولیت زیاد             در معرفی درنگ                        خیلی مسئولیت پذیری

                                                                                                                 نمی کند و ابداع                         بالائی نداشته و به تنهائی

                                                                                                                کننده تغییرات است                   نمی تواند یک پروژه را

                                                                                                                                                                    تکمیل کند

                                                                 برای رهائی از استرس                                                             خیلی شبیه هنرمندان ا

                                                                کارهای ذوقی می کند                                                                  است

 

 

 

ترجمه: کیوان کیان

Keivan2265@yahoo.com

منبع:

اینترنت

http://xiaoyuan.united.net.kg/forwards/personality/blood_grp.html