امولسیون و عکاسی
maghaleh

بعد چهارم
maghaleh2

تثبیت اثر انگشت روی کاغذ ظاهر شده با بخار ید
maghaleh3

ماموریتی به آن سوی پرده ی گرانشی
maghaleh4

عکاسی و نجوم و ترفند هایی برای افزایش کیفیت آن
maghaleh5